Bilgi

Deneyim

İstikrar

KALİTE

Başarı

Güven

Hizmet

Kara sinek sorununu çözmek için tercih edeceğiniz ürün, EGASİNTUZ.
Kalkınma Ajansı Hibe Destek Projeleri


Programın Amaçları  ve Öncelikleri: KOBİ mali destek programının  amacı, işletmelerin rekabet güçlerinin ve istihdamın artırılmasını sağlamanın yanı sıra temiz ve alternatif enerji kaynaklarının üretim ve tüketimini ve yenilikçi faaliyetleri teşvik etmektir.

Bu mali destek programının öncelikleri ise şunlardır:
Öncelik-1: Kalite yönetim sistemlerinin kurulması ve ilgili ulusal ve uluslararası belgelerin alınması,

Öncelik-2: İşletmelerin mal ve hizmet üretim kapasitesinin artırılması

Öncelik-3:Yeni üretim teknolojilerinin uygulanması, bilgi iletişim teknolojilerinin geliştirilmesi ve kullanımının yoğunlaştırılması ve yenilikçi faaliyetlerin artırılması

Öncelik-4: Pazarlama kapasitesinin iyileştirilmesi

Öncelik-5: Çevreye duyarlı teknolojilerin ve enerji türlerinin kullanımının artırılması ve temiz üretim süreçlerine geçişin sağlanması

Desteklerin Tutarı: Bu program çerçevesinde verilecek destekler aşağıda belirtilen asgari ve azami tutarlar arasında olacaktır
Destek oranı: en fazla % 50

 Hizmet Talep Formu Geri